TOSHULIN

Systém IFS pomáhá zvyšovat produktivitu již od roku 2003, zlepšuje plánování zakázek a zjednodušuje výrobní postup. Efektivní procesy snížily výrobní časy pro objednávky až o 50 %.

TOSHULIN

O společnosti TOSHULIN

TOSHULIN, a.s. patří mezi strojírenské firmy, které dlouhodobě působí na trhu obráběcích strojů a v průběhu let dokazují svou schopnost přizpůsobit se nejen měnícím se podmínkám trhu, ale především zvyšujícím se nárokům zákazníků na kvalitu, přesnost a spolehlivost dodávaných strojů. Invence odborníků konstrukčního a technického oddělení, užití moderních výrobních a montážních technologií spolu s kvalitní distribucí ve světové prodejní síti umožnilo firmě TOSHULIN uspět na průmyslově vyspělých trzích. TOSHULIN má dceřiné firmy v USA, Německu, Ruské federaci a Číně, akvizice firem TOS Kuřim – OS a ČKD Blansko – OS přinesla rozšíření nabídky strojů také o velká portálová obráběcí centra a svislé soustruhy s velkými průměry upínacích desek od čtyř metrů výše.

Za dobu své existence firma dodala přes 13 700 obráběcích strojů do 72 zemí světa a jejím cílem je i nadále zachovat a rozvíjet spolupráci s tuzemskými a zahraničními zákazníky. Za úspěchem společnosti stojí její schopnost vyhovět rostoucímu tlaku uživatelů obráběcích strojů na dodávky investičně náročných technologických celků s vysokou měrou úprav nutných k dosažení požadavků odběratele.

Výrobní program společnosti představují svislé soustruhy a svislá soustružnická centra několika typových řad. Soustruhy jsou nabízeny s průměrem upínací desky od 800 do 4000 mm a jsou vybaveny špičkovými elektronickými komponenty, které jsou spolu s tradičně vysoce přesnými mechanickými díly zárukou vysokého výkonu, spolehlivosti a přesnosti obrábění. Všechny uvedené typy strojů pracují v náročných a složitých průmyslových aplikacích.

Case study

Komplexní výroba ETO vyžaduje flexibilní řešení

Společnost TOSHULIN vyrábí v režimu ETO (Engineer to Order = Vývoj na zakázku). Ačkoli je produkce založena na standardních návrzích a komponentách, stroje jsou často přizpůsobovány (někdy až ze 60 %) požadavkům zákazníků. Dlouhé výrobní cykly 6–14 měsíců znamenají, že změny v zákaznické specifikaci jsou zcela běžné. Někdy se stane, že při podepsání smlouvy hlásí zákazník pouze několik požadavků s detailními specifikacemi, které později rozpracuje ve spolupráci s konstrukčním oddělením TOSHULIN. V důsledku toho se pracovní zatížení v podniku hodně mění. Každý obráběcí stroj vyžaduje individuální dodávky materiálu a komponent i specifické výrobní kapacity. Přestože k řízení výrobního procesu společnost využívala IT nástroje, zvláštní potřeby výrobních procesů firmy, řízení výroby, plánování dodávek a optimalizace kapacity se ukázaly jako složité, a ne vždy plně pokryté dosavadním systémem.

Návrhy zpracování prokázaly, že navzdory skutečnosti, že technici používají počítačové nástroje a podstatné části dokumentace jsou již dostupné elektronickou cestou, je podpora konstrukčních prací nejobtížnější kapitolou používání IT. Každý projekt je koncepční práce, která vyžaduje, aby problémy byly identifikovány a řešeny. Časté změny v projektech způsobené očekává-ním zákazníka nebo technickými problémy navíc ztěžují vývoj přesného harmonogramu pro projektové práce. V důsledku toho pracuje výrobní oddělení pod neustálým tlakem.

Celkový ohled zjistil, že IFS jsou nejvhodnější aplikací

Již od roku 2003 používá společnost TOSHULIN informační systém IFS Applications od švédské společnosti IFS, jednoho z vedoucích světových výrobců podnikového softwaru – TOSHULIN se proto rozhodl pro řízení výroby aplikovat řešení založené na IFS Applications a modelu Seiban pro zpracování dynamické objednávky (DOP), kde všechny činnosti související s objednávkou jsou přiřazeny k jednomu záhlaví DOP. To zjednodušuje vytvoření stromové struktury objednávky a provedení změn, sledování výkonnosti a řízení kontroly nad výrobním procesem až po detailní přehled o skutečně vyrobeném stroji „as is“.

„Celý výrobní proces je nastaven tak, aby vyhovoval požadavkům řízení termínů jednotlivých projektů. Milníky a kontrolní body ve výrobním procesu byly modifikovány. Hlavní změny jsou v plánování a procesech,“

Martin Kvapilík TOSHULIN

Kratší průběžné doby výroby

Přebudováním výrobního procesu a implementace řešení pro výrobu se průběžné doby pro určité objednávky DOP snížily asi o 50 %. „Systém je pro nás jedno velké školení. Způsob myšlení, jak řídit věci – to nás učí mnoho“, komentuje tuto skutečnost Martin Kvapilík. Řešení výroby založené na IFS má v současné době 180 uživatelů. To zahrnuje téměř 700 modelů Seiban a 250 000 objednávek DOP a uchovává v paměti 75 000 technologických postupů a 165 000 položek. Z těchto položek je 75 000 vyráběno přímo v podniku, zatímco zbývajících 90 000 je nakupováno od externích dodavatelů. Systémový archiv obsahuje více než 80 000 dokumentů.

Všechny tyto úspěchy ale neomezují možnosti IFS Aplikací. „Často říkám svým kolegům, že systém je rozsáhlý a pokud chceme plně využívat jeho možností, musíme růst v jeho využití,“ uvádí k tomu Martin Kvapilík.

Rozšíření systému IFS Applications

Systém IFS Applications byl v průběhu let ve společnosti TOSHULIN již dvakrát upgradován. Poprvé na sklonku roku 2011, kdy byla implementována verze 7.5, podruhé na začátku roku 2021, kdy byla do ostrého provozu uvedena verze IFS Applications 10.

Součástí upgradu vlastního systému a implementovaných zákaznických úprav byla především aktualizace vazeb se mzdovým a personálním systémem a aplikací pro odpis práce odvedených časů ve výrobě pomocí čárových kódů. Implementací nové verze IFS 10 získal TOSHULIN systém, který je inovovaný jak rozsahem funkcionality, tak technologicky. Upgrade byl proveden ve využívaných modulech pro řízení výroby, distribuce, financí, údržby, kvality a projektů a jednalo se již o třetí velkou inovaci informačního systému v této společnosti.

Hlavní přínosy

 • Lepší řízení průběžné doby výroby
 • Snížení výrobního času pro danou objednávku DOP až o 50 %
 • Lepší plánování zakázek
 • Jednodušší výrobní procesy
 • Zdokonalení výroby

Implementované řešení

 • IFS Finance
 • IFS Výroba
 • IFS Distribuce
 • IFS Údržba
 • IFS Prodej a CRM
 • IFS Řízení jakosti
 • IFS Správa dokumentů
 • IFS Podnikové modelování

„Hlavní přínos provedení upgradu v naší společnosti spatřujeme v tom, že došlo k celkové technologické a funkční modernizaci základních prvků podnikového informačního systému, díky které můžeme nyní pokračovat v jeho dalším budování a rozvoji. Velmi oceňujeme možnost tvorby zákaznických úprav a celých agend v rámci administrace systému, s využitím interních zdrojů, bez nutnosti dodavatelských customizací. Nová verze IFS Aplikací posunuje digitalizaci firmy a integraci na zcela novou úroveň, s možností standardizovat s nízkými náklady prakticky všechny proprietární procesy do jednoho firemního ekosystému“

Martin Kvapilík TOSHULIN

Další reference

BONATRANS

BONATRANS

Systém IFS zajišťuje přesnější přehled a kontrolu nad životním cyklem zakázek, čímž se výrazně zvýšil přístup k aktuálním informacím a zkvalitnily se služby poskytované zákazníkům.

Zjistit více
TOS KUŘIM

TOS KUŘIM

Firemní procesy jsou díky IFS rychlejší a efektivnější. Sjednocení skladových položek do jednotného ERP a zavedení jejich evidence pomocí čárových kódů přineslo zpřehlednění celého výrobního procesu.  

Zjistit více
ECONOMIA

ECONOMIA

Díky kvalitní, rychlé a bezpečné bezdrátové Wi-Fi síti, mohou vznikat tituly jako Hospodářské noviny, Ekonom, Respekt, Aktuálně.cz a další i ve velkém a otevřeném prostoru mediálního domu.  

Zjistit více
KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

KABELOVNA Děčín Podmokly, s.r.o.

Moderní a funkční ICT zajišťuje vysokou dostupnost s důrazem na bezpečnost. Virtuální IT infrastruktura je zálohována podle nejnovějších bezpečnostních pravidel a její funkčnost je tak zaručena v režimu 24/7.

Zjistit více
Kasper Kovo

Kasper Kovo

Používáním systému M-Files došlo ke zjednodušení a zrychlení práce vedoucích pracovníků, zejména s údaji z osobních spisů jejich podřízených a také k jištění dokumentů pro případ jejich poškození či ztráty.  

Zjistit více
PROFI-MEN

PROFI-MEN

Vyhledávání informací a dokumentů v M-Files je rychlé a přehledné, což přináší velkou úsporu času. Důležité je také sdílení dokumentů mezi zaměstnanci firmy, kteří k nim mají snazší přístup.

Zjistit více
GZ Digital Media

GZ Digital Media

IFS systém efektivně spravuje celý výrobní proces od příjmu zakázky, přes výrobu a expedici až po fakturaci již od roku 2003. Přínosy jsou technologické, funkční i manažerské.

Zjistit více
BONATRANS

BONATRANS

Systém M-Files eviduje životní proces dokumentů norem od jejich návrhů po seznámení s uživateli. Poskytuje snadno dohledatelnou dokumentaci včetně evidence, zda se uživatel s dokumentem seznámil.

Zjistit více
ZAT

ZAT

Hlavním přínosem systému M-Files je přehledné uspořádání dokumentů, dále jednoduchost a bohatost konfigurace, možnost nastavení workflow, využívání šablon, nebo řízení přístupu.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Systém IFS spravuje kompletně výrobní proces, umožňuje např. přesné sledování výpadků neshodných výrobků a identifikaci jejich příčin, čímž snižuje náklady i pojistné zásoby.  

Zjistit více
ZAT

ZAT

Jsme zodpovědní za to, že ICT v této společnosti je funkční v režimu 24/7. Využíváme k tomu moderní řešení ICT s vysokou dostupností a spolehlivostí, s důrazem na bezpečnost.

Zjistit více
SOPO

SOPO

Intrexx společnosti poskytuje aktuální přehled nad výrobním procesem a stavu jeho plnění, čímž se zvýšila spolehlivost i produktivita celé výroby.

Zjistit více