9. 10. 2023
5 min.
Michaela Králová

Umělá inteligence v ERP

Umělá inteligence v ERP IFS Cloud

ERP (Enterprise Resource Planning) systémy jsou řadu let běžně využívány v nejrůznějších společnostech a organizacích pro řízení jejich obchodních procesů. Zahrnuje to samozřejmě sběr dat, jejich zpracování a vyhodnocování a v neposlední řadě prezentaci informací pro manažery na všech úrovních řízení. ERP systémy se neustále vyvíjejí  a zdokonalují tak, aby v maximální možné míře automatizovaly zpracování dat, disponovaly vysoce intuitivním uživatelským rozhraním, snadno se udržovaly a přizpůsobovaly aktuálním potřebám svých uživatelů. Jejich nedílnou součástí jsou už dnes i vyspělé optimalizační algoritmy, které jsou např. schopné navrhnout na základě zvolených kritérií v dané situaci nejlepší variantu výrobního plánu. Jejich provozování se stále více přesunuje do cloudového prostředí takže uživatelské společnosti nemusí věnovat svůj čas a finance starostem o budování potřebné hardwarové infrastruktury a zajištění jejího bezpečného provozu a o to více se mohou věnovat svému vlastnímu podnikání.

Nicméně tyto změny a vylepšení, jakkoliv přinášejí svým uživatelům výrazné benefity, neznamenají žádnou zásadní změnu celkového charakteru těchto systémů. ERP systémy totiž zatím stále představují „jenom“ zdroj informačních podkladů pro rozhodování lidí – manažerů, kteří odpovídají za chod společnosti.

Klíčovým faktorem, který s velkou pravděpodobností přinese zásadní změnu kvality a role ERP systému, bude uplatnění tzv. umělé inteligence (tzv. AI = Artificial Intelligence) při zpracování dat v ERP systému. Pod pojmem „umělá inteligence“ se totiž skrývá vybavení počítačového systému se schopností vykonávat činnosti a zpracovávat úlohy, které dosud mohl provádět pouze člověk, tj. takové, jejichž vykonání vyžadovalo inteligenci lidskou. Typicky jde  např. o tvůrčí činnost jako je vytvoření literárního, výtvarného nebo hudebního díla, vyhodnocení a rozhodnutí o dalším postupu v konkrétní situaci na základě dříve nabytých zkušeností apod. Kategorie umělé inteligence sahají od systémů, které dokážou vidět a rozpoznávat obrázky, až po nástroje hlubokého učení, které zpracovávají obrovské objemy dat, ve kterých jsou schopny vysledovat vzájemné vztahy a závislosti tak, aby se naučily vzorce, které tyto poznatky vystihují  a využily je následně při výběru rozhodnutí.

Technologie AI v ERP

Technologie AI v ERP již nyní přebírají úkoly, které dříve vyžadovaly lidskou inteligenci. Výrazně pomoci mohou tyto technologie při pořizování vstupních dat. Je velmi důležité, aby data vstupovala do ERP systému okamžitě, jakmile vzniknou a aby se minimalizovaly jejich chyby. Konverzační roboti (tzv. chatboty) umožňují uživatelům hovořit jejich přirozeným jazykem, umějí vygenerovat z takového sdělení strukturovaná data a zkontrolovat jejich logickou správnost na základě jejich porovnání s jinými daty, která již jsou v systému uložena. Uživatel tedy nemusí zasednout ke klávesnici počítače, přemýšlet nad tím, do kterého políčka na obrazovce má příslušnou informaci zapsat, ani nad tím, v jako přesné formě data zadat. Takto mohou rychle vznikat např. objednávky, dodací listy, potvrzení příjmu na sklad nebo hlášení o dokončení rozpracované výrobní operace. Touto technologií pak mohou být snadno vybaveni roboti, kteří provádějí např. výdej materiálu do výroby nebo přípravu zásilky ve skladu internetového obchodu. Díky AI technologiím budou logistické operace výrazně dále automatizovány a potřeba lidského personálu se tak bude neustále snižovat.

Technologie umělé inteligence ale může najít také uplatnění  v rozhodovacích procesech. Díky analýze velkých objemů dat z různých zdrojů, které jsou v prostředí internetu k dispozici, mohou algoritmy umělé inteligence např. vyhodnotit došlé nabídky dodavatelů a rozhodnout o výběru nejvhodnějšího dodavatele.  Nástroje umělé inteligence lze také využít v řízení preventivní údržby výrobních zařízení. Ta jsou dnes vybavena senzory, které snímají průběžně velké množství dat z provozu těchto zařízení. Analýzou dat pomocí nástrojů umělé inteligence lze mj. určit nadměrně opotřebované součástky a stanovit vhodný termín jejich opravy nebo výměny, např. v době plánované odstávky. Eliminuje se tak do značné míry riziko náhodné poruchy, v jejímž důsledku by došlo s vysokou pravděpodobností ke zpoždění výroby a případně i finančním škodám. A samozřejmě i aplikace využívané pro podporu plánovacích procesů se budou dále zdokonalovat díky využití umělé inteligence.

Uplatnění umělé inteligence v rozhodovacích činnostech je přesně tím, co odlišuje ERP nové generace, např. systém IFS Cloud od dosavadních ERP, které jsou ještě stále nejrozšířenější.

Kde všude v ERP systémech může AI nalézt využití?

1) Konverzační robot – chatbot

Tuto oblast jsme již výše zmínili. Schopnost ERP systému porozumět přirozené řeči, smyslu předávaného sdělení a správné reakce na ně výrazně zvyšuje produktivitu práce a přirozeně i pracovní komfort u řady uživatelů. Uživatel ERP např. může konverzovat s chatbotem a současně vykonávat jinou činnost, např. řízení vozidla, kontrolu písemných podkladů, úkony technického charakteru apod. Chatbot může také nahradit obchodníka při vyřizování jednodušších objednávek nebo pracovníka helpdesku při řešení často opakovaných dotazů uživatelů. Pokud je konverzační robot vybaven navíc funkcionalitou tzv. strojového učení (v angličtině nazývaného „machine learning“), ukládá si do paměti řešení dotazů, které napoprvé sám zodpovědět neuměl, ale správnou odpověď získal díky zapojení lidského specialisty. Pokud se obdobný dotaz vyskytne v budoucnu znova, chatbot správnou odpověď okamžitě sám najde ve své databázi a tazateli ji předá.

2) Autonomní vozidla

Tyto prostředky jsou dnes již v praxi využívané v průmyslových areálech pro automatizovanou vnitropodnikovou dopravu materiálů a výrobků. Vyspělá čidla a senzory jim umožňují orientovat se v prostoru, díky zabudované technologii AI si umějí vyhledat optimální přepravní trasu a přijímat pokyny předávané z ERP systému nebo od uživatelů v terénu.

3) Plánování preventivní údržby – již jsme zmínili výše

4) Prodej a marketing

Nástroje umělé inteligence se používají ke zlepšení důležitých prodejních procesů, včetně doporučení potenciálních zákazníků a příležitostí, cen produktů a automatizace návrhů upsell a cross-sell. Nástroje umělé inteligence se správnými daty jsou ve výhodě oproti člověku, protože se mohou velmi rychle podívat na obrovské množství historických dat o zákaznících a objednávkách a na jejich základě rozhodnout, které zákazníky je třeba sledovat prioritně, jaké produkty jsou nejzajímavější pro konkrétní zákaznické segmenty nebo odbytová teritoria. Tato data může umělá inteligence využít i pro výběr konkrétních marketingových strategií s cílem zvýšit obrat a zisk v těch oblastech, kde pro to jsou nejlepší příležitosti.

5) Inteligentní řízení skladů

Umělá inteligence se dokonale hodí pro rozhodování o správném umístění a pohybu materiálů a produktů ve skladu. Algoritmy umělé inteligence mohou spojit data z objednávek, výroby a skladových systémů a na jejich základě optimalizovat využití skladu a třeba zohlednit i plánované expedice tak, aby nakládání výrobků na kamiony probíhalo maximálně plynule a bez nutnosti manipulovat se skladovanými výrobky nadbytečně, tj. například proto, že je třeba do kamionu naložit něco, co je ve skladu blokované jinými výrobky.

6) Plánování výroby

Plánování výroby představuje kategorii aplikací, která je velmi vhodná pro uplatnění matematických optimalizačních metod a algoritmů, které se staly součástí technologií umělé inteligence. Lze říci, že do aplikací označovaných jako APS (Advanced Production Planning) jsou dnes doplňovány technologie machine learningu a tyto aplikace se tak dostávají na úroveň umělé inteligence. Pro kvalitní fungování těchto aplikací je velmi důležitá kvalita technologických dat výrobků, dat popisujících výrobní zařízení (tj. tzv. pracoviště) a dat charakterizujících stav rozpracované výroby. Všechna tato data musí být k dispozici v reálném čase a musí být co nejpřesnější. AI technologie, uplatněné v celé šíři funkcionality ERP systému, výrazně napomáhají splnění těchto požadavků na kvalitu vstupních dat.

Jak správně implementovat ERP s prvky umělé inteligence ?

Implementace ERP systému je vždy velmi náročný proces a je třeba, aby jí budoucí uživatel věnoval maximální pozornost. Musí mít od začátku plnou podporu vedení organizace, která schvaluje plán implementace, stanoví zodpovědné osoby a týmy klíčových uživatelů. Velmi důležitá je správně uzavřená smlouva s implementačním partnerem, který současně v projektu implementace zastupuje výrobce ERP systému. Součástí smlouvy bývá i příloha stanovující pravidla komunikace a spolupráce mezi implementačním partnerem a implementující společností v průběhu projektu implementace.

Výše uvedené platí samozřejmě obecně pro implementaci jakéhokoliv ERP systému. Pokud jsou v ERP systému zahrnuté technologie AI, máme co do činění s další dimenzí funkcionality, jejíž správná implementace vyžaduje specifické technické znalosti. Je proto důležité, aby v implementačním týmu dodavatele (tj. implementačního partnera) byli přítomni kvalitní konzultanti – specialisté na implementaci technologie umělé inteligence, která má být v daném ERP sytému využívána. Při plánování využití technologie AI je potřeba rovněž velmi důkladně zvážit všechny okolnosti a faktory, které mají vliv na správné fungování této technologie. Jedná se mj. o dostupnost a kvalitu dat nezbytných pro správné fungování aplikace vybavené technologií AI, dále také posouzení očekávání budoucích uživatelů ERP systému a reálných možností AI technologie. Určitě není žádoucí zjistit následně po časově a finančně náročné implementaci ERP systému s technologií AI, že v reálném provozu nejsou naplněna původní očekávání, která uživatelé v souvislosti s využitím AI měli.

ERP IFS Cloud

Inovativní ERP systém IFS Cloud je založený na jednotné platformě, který nabízí prvotřídní řešení pro plánování podnikových zdrojů a přináší inovace zjednodušující práci a podnikání. Snižte složitost, náklady a rizika. Plánujte, spravujte a optimalizujte své firemní procesy s IFS Cloud.

Využijte našich zkušeností s tímto systémem a obraťte se na nás, rádi vám zodpovíme co vás bude zajímat.

Mohlo by vás zajímat

Automatizace firemních procesů snižuje nebezpečí pracovních chyb Workflow jako cesta k efektivnější práci s dokumenty

Automatizace firemních procesů snižuje nebezpečí pracovních chyb

25. 3. 2024

Ať už je vaše organizace malou či velkou firmou podnikající v jakékoliv sféře, jediná manuální chyba v dokumentu, jeden zádrhel v systému nebo „kolečko v soukolí“, může mít vážné následky,…

Číst více
Revoluce AI: Od science fiction k chytrým výrobním továrnám Spojení AI a ERP

Revoluce AI: Od science fiction k chytrým výrobním továrnám

4. 12. 2023

Výrobní průmysl prochází obdobím transformace, využívá digitální technologie ke zlepšení svých činností a k vyšší efektivitě provozu. S nástupem pokročilejších technologií jako je např. Průmysl 4.0, transformace dat…

Číst více
Vnitřní klima a jeho vliv na naše zdraví

Vnitřní klima a jeho vliv na naše zdraví

24. 4. 2023

Vnitřní klima budov se dá jednoduše označit za soubor faktorů, které výrazně ovlivňují pohodu a zdraví osob, které se v daném prostředí nacházejí. Mezi jeho nejdůležitější složky…

Číst více
Proč spolupráce formou práce na dálku ve světě neustále roste

Proč spolupráce formou práce na dálku ve světě neustále roste

9. 5. 2022

Odborníci již léta tvrdí, že práce na dálku – jinak známá jako práce z domova nebo home office – bude dále „vlnou budoucnosti“. Málokdo však předpovídal,…

Číst více

Manuál - nový servisní systém Od 1. května přecházíme na nový servisní systém - pokyny a manuál jak tento systém ovládat naleznete zde.

ZJISTIT VÍCE