CDC Data

Výchozí situace:

Česká Televize patří mezi poskytovatele veřejné služby v oblasti televizního vysílání v České Republice. Jedná se o společnost většího rozsahu, ve které jsou implementována různá řešení od různých dodavatelů. Vzhledem k faktu, že se jedná o státní instituci, jsou tlaky na snižování nákladů relativně vysoké, což se odrazilo i na dodávaném řešení firmou CDC Data. Vzhledem na vysokou náročnost monitorování infrastruktury se společnost rozhodla implementovat monitorovací systém, který by splnil nároky celé společnosti a zařídil jak plnohodnotné monitorování serverů, aktivních prvků a služeb, tak grafické znázornění jednotlivých prvků, skupin, které se dají použít pro další zpracování a vyřešení potřeb L1 a L2 HelpDesku.

Po náročném výběrovém řízení, ve kterém společnost CDC Data uspěla, jsme zákazníkovi předložili kompletní řešení monitorování infrastruktury systémem Centreon, společně s grafickým zobrazovacím modulem.

Návrh řešení:

Centreon enterprise server

V prvním kroku implementace byl připraven a nainstalován CES - Centreon Enterprise Server ve verzi, která se připravuje ze zdrojových kodů. Tento CES server byl nakonfigurován a instalován na platformě Debian server v 64-bitové verzi, která plně vyhovuje požadavkům společnosti. Součástí instalace byla i konfigurace polleru a databáze pro monitorované objekty, nastavení logování a přístupu do celkového webového rozhraní systému. Další krok byla analýza infrastruktury, vyhodnocení rizik a prvotní nastavení objektů, služeb a hostů podle aktuální situace. Součástí projektu bylo školení zaměstnanců jak používat systém a předání zkušeností ze strany přídavných modulů pro monitorování, které se dají vytvořit a v systému CES jednoduše používat. Po přeškolení obsluhy byl systém CES naplňován dalšími skupinami, službami a zařízeními, která podporovala SNMP nebo byla pokryta CES modulem. Paralelně byly konfigurovány moduly pro ohlašování chyb mailovou formou a SMS zprávou. V současné době byl společností CDC Data instalován další CES server z důvodu neustálého narůstání monitorovaných objektů v primární databázi CES serveru. Obsluha si tak může jednoduše vybrat, jaký CES server (poller) bude požadované zařízení monitorovat. Zákazník Česká Televize tak dostal silný nástroj pro jednoduché monitorování a přehled. Společně s analýzou své rozsáhlé infrastruktury tak může efektivněji zpracovávat chybová data nebo data o výpadcích jednotlivých částí infrastruktury, a tím setří své zdroje a snižuje celkové náklady společnosti.

Zobrazovací modul

Z důvodu vizualizace jednotlivých skupin zařízení, skupin uživatelů nebo služeb společnost CDC Data implementovala do stávajícího systému CES zobrazovací modul. Tento modul pracuje způsobem „klient – server“, klientská strana instalovaného modulu se spojí s databází CES a všechny konfigurované součásti v Centreon serveru jsou připravené k použití vizualizace. Obsluha si v případě potřeby vytvoření vlastní mapy vybere požadované objekty, zařízení nebo služby přímo z databáze CES a jednoduše tak může vytvářet vizuální mapy pro L1 nebo L2 support a vytvářet tak mapové skupiny, podklady a pohledy pro rychlejší reakci v případě výpadku části infrastruktury. Výsledkem je grafické zobrazení požadované mapy, části skupiny nebo zařízení, které je možné distribuovat pro větší uhlopříčky – monitory nebo vetší televizní panely, pro lepší orientaci a rychlejší reakci. Zobrazovací modul plně pokryl požadavky společnosti na vizualizaci, tvoření mapových podkladů infrastruktury a společně s Centreon Serverem tvoří jednotnou a efektivní platformu pro monitorování rozsáhlých síťových infrastruktur a aplikací.

Vyjádření zákazníka:

ČT nevyužívala monitorovací systém, po zadání potřebných parametrů k vyhlášení veřejné zakázky ČT vysoutěžila monitorovací systém Centreon.
Systém Centreon nám vyhovuje díky webovému rozhraní, které je velmi jednoduché a umí podat informace o stavu monitorovaných systémů, právě v takové formě aby data mohl využít Helpdesk tým, který tak může jednoduše monitorovat stav implementovaných systémů.
Díky tomuto přehledu máme detailní informace o stavu naší Infrastruktury a dokážeme tak předcházet případným výpadkům. Údaje z monitorovacího systému využíváme též pro managerský reporting.
Jsme velmi spokojeni s přístupem a spoluprací s odborníky z CDC Data, protože pružně a s detailní znalostí dané problematiky reagují na naše požadavky.

René Pisinger, Vedoucí systemové podpory.