CDC Data

Strukturované kabeláže

Základem strukturované kabeláže je rozdělení celé kabeláže na úrovně a oddělené řešení jednotlivých úrovní. Toto řešení je pro jednotlivé kabelové systémy předepsáno příslušným popisem. Nejčastěji se používá stromová struktura kabeláže, která je odvozena z principu vytváření telefonních sítí. Kromě telefonů však mohou být na koncích stromu zapojena další zařízení sítě (terminály, počítače, atd.).

V uzlech stromu jsou umístěny propojovací pole a aktivní prvky sítě (ústředny, multiplexory, opakovače, atd.). Každá větev kabeláže vede z propojovacího pole v uzlu sítě k zásuvce v kanceláři nebo k podřízenému uzlu sítě. Typ zařízení, které bude připojeno k zásuvce, se pak určí propojením ukončení kabelu od této zásuvky na propojovacím poli s příslušným aktivním prvkem. Tzn. pokud je v uzlu aktivní prvek počítačové sítě a vývod od telefonní ústředny, může být zásuvka připojena buď k počítačové nebo k telefonní síti. Určení zásuvky lze kdykoliv jednoduše změnit. Není přitom nutné instalovat nové kabely.

EZS - elektronické zabezpečovací systémy

EZS je soubor technických a organizačních opatření, které musí stát v cestě mezi chráněným zájmem a nebezpečím, kterému má čelit. Může jít o majetkové nebo jiné hodnoty, které chráníme před odcizením, poškozením, zničením nebo jiným způsobem narušení.

V současné době se zvyšuje nutnost důsledné ochrany hmotného majetku, ale také důležitých dat. Proto jsou elekronické zabezpečovací systémy (EZS) běžným standardem základní infrastruktury budov v podnikové a státní sféře, ale také v bytových objektech. Při velmi příznivých cenách základních komponent EZS se vstupní náklady na instalaci těchto systémů stávají výhodnou investicí s rychlou návratností.

Velmi důležitá je kvalitní analýza rizik daného objektu nebo areálu a následně zpracovaný realizační projekt. Tyto činnosti spolu s pružným a rychlým servisním zázemím jsou pro nás samozřejmostí včetně maximálního využití technologických novinek v tomto oboru. EZS není izolovaný systém, ale je schopen být provázán s ostatními slaboproudými systémy jako systémy CCTV, EPS, přístupu či docházky.

CCTV - kamerové systémy

S velmi rychlým rozvojem digitálního způsobu snímání a záznamu obrazu se stává kamerový systém součástí systému EZS popř. datových a telekomunikačních systémů. Obraz je již dnes běžně přenášen datovou infrastrukturou (IP kamery, kamerové IP servery) a to v hodně vysoké kvalitě na velké vzdálenosti. Samozřejmostí je i digitální vyhodnocení událostí (například pohyb v záběru kamery) i digitální ukládání a vyhledávání záznamů.

Jsme schopni navrhnout a realizovat optimální řešení s ohledem na individuální potřeby a finanční možnosti.

ACS - přístupové a docházkové systémy

Přístupové systémy zajišťují ochranu prostor před vstupem nepovolaných osob společně s přesnou evidencí pohybu po objektu nebo areálu. Elektronická kontrola vstupu zajistí registraci jednotlivých průchodů včetně otvírání vstupů, ale také evidenci pokusů o neoprávněný průchod.

Docházkové systémy jsou zařízení pro kontrolu docházky osob. Umožňují registraci docházkové evidence, výpočet odpracované doby podle algoritmizace zadané uživatelem a také otevírání vstupů.

Při návrhu řešení docházkových a přístupových systémů provádíme samozřejmě analýzu provozu a nutné úrovně zabezpečení. Umíme navrhnout komplexní řešení v návaznosti na informační systémy (personalistika, mzdy), snadnou administraci a obsluhu společně s dlouhodobou spolehlivostí a technickou podporou.

EPS - elektronické požární signalizace

Vzhledem ke zvýšeným požadavkům pojišťovacích ústavů a s přechodem na normy EU nachází stále více uplatnění systémy požární signalizace (EPS). EPS je zařízení, které včasnou signalizací umožňuje snížit výši škod zapříčiněných požárem, jehož častou příčinou bývá nedodržení technologických postupů a nedůsledná kontrola bezpečnostních předpisů. Proti požárům se bráníme jednak odpovědným přístupem k požární prevenci, jednak použitím nejmodernější techniky. Velmi důležité je i včasné zjištění vznikajícího požáru, které do značné míry ovlivní jeho likvidaci a tím i výši vzniklých škod.

V této oblasti nabízíme komplexní instalace a profesionální servis těchto moderních technologií. Systém EPS vyžaduje znalosti dalších oborů, s kterými vytváří tzv. „inteligentní budovy" schopné automaticky reagovat na stavy ohrožující životy i majetky